Regulamin Systemu zbiletem

Regulamin określa warunki zakupu, płatności i korzystania z biletów okresowych dostępnych na stronie internetowej www.zbiletem.pl oraz w aplikacji mobilnej zbiletem

 1. § 1. Definicje

  1. „System zbiletem” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.zbiletem.pl umożliwiającą zakup imiennych biletów okresowych na publiczny transport zbiorowy oraz aplikację mobilną zbiletem, przeznaczoną do przechowywania imiennych biletów okresowych oraz zakupu i przechowywania biletów jednorazowych i krótkookresowych na okaziciela.
  2. „Aplikacja mobilna” lub „Aplikacja mobilna zbiletem” lub „Aplikacja zbiletem”- aplikacja będąca częścią Systemu zbiletem, działająca na smartfonach z systemem operacyjnym Android, w wersji 4.3 lub wyższej, iOS w wersji 10 lub wyższej, przeznaczona do kupowania i przechowywania Biletów w Systemie zbiletem lub na systemie Windows Phone 8.1 i/lub Windows Mobile 10 wyłącznie do przechowywania biletów zakupionych na stronie internetowej.
  3. „Bilet” – imienny bilet okresowy na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego lub jednorazowy bądź krótkookresowy bilet na okaziciela, zakupiony za pośrednictwem Systemu zbiletem, zgodnie z taryfą i cennikiem opłat właściwego organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego określonego na Bilecie i przechowywany w Aplikacji mobilnej lub, w miastach w których jest to dopuszczone, wydrukowany. W przypadku Miasta Łodzi, jako rozwinięcie elektronicznej formy biletu okresowego kodowanego na karcie zbliżeniowej i alternatywny nośnik biletu okresowego. Miasta w których istnieje możliwość korzystania z drukowanego imiennego biletu okresowego wymienione są poniżej: Słupsk.
  4. „Sprzedawca” – Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079, która zawarła umowę w zakresie sprzedaży Biletów z właściwym organizatorem lub operatorem transportu publicznego, wskazanym na Bilecie.
  5. „Kupujący” – osoba, która kupiła bilet w Systemie zbiletem dla siebie lub innej osoby.
  6. „Podróżny” – jedyna osoba uprawniona do korzystania z Biletu imiennego okresowego, określona w trakcie zakupu Biletu, której dane (imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer PESEL) zostały wpisane jako dane pasażera lub osoba korzystająca z Biletu jednorazowego lub krótkookresowego na okaziciela.
  7. „Umowa zakupu” – umowa nabycia Biletu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie dokonania zapłaty za Bilet.
  8. „Umowa przewozu” – umowa zawarta pomiędzy Podróżnym a właściwym organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, wskazanym na Bilecie.
  9. „Organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego” – właściwy ze względu na obszar działania podmiot organizujący lub realizujący przewozy środkami transportu zbiorowego na danym terenie, którego nazwa jest określona na Bilecie i z którym Sprzedawca zawarł umowę w zakresie sprzedaży Biletów.
  10. „PayU” - operator płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, podmiot posiadający status Krajowej Instytucji Płatniczej.
  11. „Urządzenie kontrolera” – smartfon lub inne urządzenie elektroniczne w które wyposażony jest kontroler biletów, umożliwiające elektroniczną kontrolę Biletu.
  12. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
  13. „Polityka prywatności” – odrębny dokument określający zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupujących i Podróżnych.
 2. § 2. Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin określa zasady zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu zbiletem oraz zasady korzystania z Biletu.
  2. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu. Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Biletu, a więc najpóźniej z chwilą aktywowania lub zakupu Biletu w aplikacji mobilnej lub, w miastach w których istnieje możliwość korzystania z biletu drukowanego, przed wydrukowaniem go.
  3. Kupujący i Podróżny zobowiązani są do korzystania z Systemu zbiletem w sposób zgodny z Regulaminem, a także zgodnie z przepisami właściwego organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, oraz pozostałymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu zbiletem:
   • komputer lub inne urządzenie z przeglądarką internetową oraz dostępem do Internetu,
   • smartfon z dostępem do Internetu, działający na systemie operacyjnym Android (4.3 lub wyższy), iOS (10 lub wyższy) dla iPhone lub Windows Phone (8.1), Windows 10 Mobile,
   • adres email i skrzynka poczty elektronicznej,
   • konto bankowe z dostępem do usług on-line lub karta płatnicza, karta kredytowa akceptowana przez Operatora płatności.
  5. Kupujący i Podróżny korzystając z Systemu zbiletem akceptują warunki Regulaminu, co potwierdzają poprzez złożenie stosownego oświadczenia na stronie internetowej www.zbiletem.pl lub pobranie Aplikacji mobilnej.
  6. W celu realizacji zamówień Kupującego (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia) Sprzedawca będzie się kontaktował z Kupującym drogą mailową na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres email: kontakt@zbiletem.pl.
 3. § 3. Założenie konta w Systemie zbiletem

  1. Do złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu Biletu nie jest konieczne założenie konta w Systemie zbiletem. Kupujący może jednak takie konto założyć
  2. Do założenia konta w Systemie zbiletem wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zgodnie z instrukcją dostępną w Systemie zbiletem
  3. Do zakończenia rejestracji konieczne jest złożenie w Systemie zbiletem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego warunków
  4. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy. Następnie Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email informację o założeniu konta w Systemie zbiletem wraz prośbą o potwierdzenie zamiaru założenia tego konta. Z momentem potwierdzenia przez Kupującego założenia konta w Systemie zbiletem dochodzi do zawarcia umowy o założenie konta
  5. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy o założenie konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie konta powinno zostać w/w terminie złożone emailem na adres: kontakt@zbiletem.pl
  6. Po założeniu konta w Systemie zbiletem i zalogowaniu się Kupujący może dokonywać zmian i aktualizacji w zakresie swoich danych osobowych lub ich usunięcia, oraz składać zamówienia na Bilety. Kupujących, którzy zakładają konto w Systemie zbiletem obowiązuje zakaz podawania w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym
 4. § 4. Zamówienie i zakup biletu

  1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie zamówienia za pomocą Systemu zbiletem (na stronie internetowej pod adresem www.zbiletem.pl lub w aplikacji mobilnej zbiletem), oraz dokonanie płatności:
   • na stronie internetowej administrowanej przez PayU, na zasadach określonych w Regulaminie.
   • w aplikacji mobilnej zbiletem, za pośrednictwem modułu płatności PayU, na zasadach określonych w Regulaminie
  2. Złożenie zamówienia polega w szczególności na:
   • wyborze Biletu,
   • w przypadku zakupu imiennego biletu okresowego podaniu danych osobowych Podróżnego i wyborze daty początkowej ważności Biletu,
   • złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu,
   • złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Płacę teraz” lub „Kupuję i płacę” w Systemie zbiletem
  3. Informacje o Bilecie oraz dane osobowe Podróżnego są trwale zapisane w bazie danych Sprzedawcy.
  4. Kupujący dokonując zakupu w Systemie zbiletem, działa w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu i bierze za to pełną odpowiedzialność. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub w przypadku przekroczenia jego uprawnień.
 5. § 5. Płatność

  1. Ceny wskazane na stronach internetowych Systemu zbiletem oraz na Bilecie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  2. Płatność za Bilet następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia Biletu przez Kupującego, kiedy zostaje on przeniesiony na stronę internetową lub moduł płatności mobilnych PayU.
  3. Płatność za Bilet realizowana jest poprzez stronę internetową PayU lub moduł płatności mobilnych PayU w aplikacji mobilnej i za pomocą form płatności udostępnionych przez PayU.
  4. PayU odpowiada za realizację i bezpieczeństwo transakcji zgodnie z odrębnym regulaminem PayU. Regulamin PayU dostępny jest na stronie internetowej www.payu.pl.
 6. § 6. Dostarczenie biletu i korzystanie z biletu

  1. Bilet jest dostępny dla Podróżnego niezwłocznie po otrzymaniu przez System zbiletem informacji o dokonaniu płatności za Bilet.
  2. Do korzystania z Biletu wymagane jest pobranie i zainstalowanie aplikacji mobilnej na smartfonie Podróżnego, a także pozytywna weryfikacja numeru telefonu Podróżnego, lub, w miastach w których dopuszcza się korzystanie z biletu drukowanego, wydrukowanie go.
  3. W celu dokonania weryfikacji numeru, dla biletów kupionych na stronie internetowej www.zbiletem.pl, Podróżny powinien wpisać w aplikacji mobilnej numer telefonu zgodny z numerem telefonu podanym podczas zakupu Biletu w Systemie zbiletem. W przypadku zakupu biletu w aplikacji mobilnej, podróżny zobowiązany jest w pierwszej kolejności, przed zakupem, wpisać swój numer telefonu.
  4. Bilet będzie dostarczony do aplikacji mobilnej bezzwłocznie po pozytywnej weryfikacji numeru telefonu, jeżeli tylko smartfon na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna posiada dostęp do Internetu i znajduje się w trybie on-line.
  5. W przypadku niepowodzenia weryfikacji numeru telefonu, Podróżny zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w aplikacji mobilnej.
  6. W ciągu około 5 minut od otrzymania przez System zbiletem informacji o dokonaniu płatności, w przypadku zakupu na stronie internetowej www.zbiletem.pl, na podany przez Kupującego adres e-mail, Sprzedawca prześle potwierdzenie zakupu Biletu. W przypadku korzystania z biletu drukowanego, w miastach w których istnieje taka możliwość, wspomniane w zdaniu poprzednim Potwierdzenie zakupu biletu jest również biletem, który Podróżny powinien wydrukować.
  7. Koszt transmisji danych niezbędnych do pobrania aplikacji mobilnej ponosi Podróżny. Weryfikacja numeru telefonu Podróżnego, może wiązać się z koniecznością wysłania zwykłej wiadomości tekstowej SMS (opłata zgodnie z taryfą operatora komórkowego), o czym Podróżny zostanie każdorazowo poinformowany komunikatem w Aplikacji mobilnej.
  8. Bilet okresowy, zakupiony w Systemie zbiletem jest biletem imiennym. Z Biletu może korzystać wyłącznie osoba której dane (w tym imię i nazwisko) są wskazane na Bilecie. Korzystanie z biletu przez inną osobę jest niezgodne z prawem i podlega karze, zgodnie z przepisami właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, wskazanego na Bilecie. Bilety jednorazowe i krótkookresowe nie są biletami imiennymi.
  9. Na Bilecie wskazana jest data i godzina ważności Biletu. Bilet obowiązuje w terminie określonym na Bilecie i uprawnia do przejazdów zgodnie z zakresem wskazanym na Bilecie.
  10. W razie wyrażenia odrębnej zgody Sprzedawca może wysyłać Podróżnemu i/lub Kupującemu wiadomości e-mail, SMS lub powiadomienie w Aplikacji mobilnej (tzw. Push) z informacją o upływającym terminie ważności Biletu oraz możliwości zakupu kolejnego biletu w Systemie zbiletem.
 7. § 7. Kontrola biletu

  1. W przypadku kontroli Biletu przez uprawnione organy (zgodnie z przepisami właściwego Organizatora lub operatora transportu), Podróżny zobowiązany jest okazać kontrolerowi Bilet przechowywany w aplikacji mobilnej.
  2. Podróżny korzystający z imiennego biletu okresowego zobowiązany jest na każde wezwanie osoby uprawnionej do kontroli Biletu okazać dokument tożsamości.
  3. Podróżny korzystający z Biletu ulgowego zobowiązany jest zawsze posiadać przy sobie, i w czasie kontroli okazać, dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi.
  4. Kontroler dokonuje kontroli Biletu wzrokowo lub skanując kod QR Biletu korzystając z odpowiedniego Urządzenia kontrolera.
  5. Jeżeli Podróżny nie może okazać kontrolerowi Biletu okresowego imiennego (np. ze względu na rozładowaną baterię w smartfonie Podróżnego), kontrola Biletu może zostać przeprowadzona w trybie awaryjnym, w oparciu o numer PESEL Podróżnego. W takim przypadku, Podróżny zobowiązany jest pokazać kontrolerowi dokument tożsamości z numerem PESEL, a kontroler wpisuje ten numer w aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu kontrolera. Tryb kontroli opisany w niniejszym punkcie dotyczy wyłącznie biletów okresowych imiennych, na których wskazane jest imię i nazwisko Podróżnego. Nie obowiązuje dla biletów okresowych imiennych ZTZ Rybnik, gdzie wymagana jest rejestracja przejazdu. W Łodzi, możliwość kontroli biletu poprzez numer PESEL dotyczy wyłącznie kontrolerów MPK-Łódź Sp. z o.o. Kontrolerzy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych nie są wyposażeniu w urządzenia umożliwiające kontrolę Biletu poprzez numer PESEL.
  6. Podróżny korzystający z biletu drukowanego, w miastach w których jest to dopuszczalne, zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz, w przypadku korzystania z biletu ulgowego, dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi i na prośbę kontrolera, każdorazowo okazać te dokumenty.
 8. § 8. Prawa, obowiązki i oświadczenia Kupującego i Podróżnego

  1. Kupujący oświadcza, że wszystkie dane podane przez Kupującego (również w przypadku zakupu Biletu dla innej osoby) w trakcie dokonywania zakupu w Systemie zbiletem są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
  2. Kupujący oświadcza, że w przypadku gdy Kupujący nie jest Podróżnym, posiada stosowne upoważnienie Podróżnego, do podania w Systemie zbiletem danych osobowych tego ostatniego.
  3. W przypadku kiedy dane osobowe Podróżnego wskazane na Bilecie są błędne lub nieprawdziwe, Podróżny powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez e-mail na adres kontakt@zbiletem.pl lub właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej www.zbiletem.pl.
 9. § 9. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Biletów zakupionych w Systemie zbiletem należy składać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@zbiletem.pl lub poprzez formularz reklamacyjny umieszczony w Systemie zbiletem lub w placówce właściwego Organizatora/operatora publicznego transportu zbiorowego wskazanego na Bilecie zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej www.zbiletem.pl.
  2. Przy składaniu reklamacji, sugeruje się, aby Kupujący przedstawił potwierdzenie zakupu Biletu – transakcji, co jednak nie jest warunkiem koniecznym do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę.
  3. W formularzu reklamacyjnym należy podać dane osobowe oraz kontaktowe osoby składającej reklamację (w tym adres email), dane identyfikujące Bilet (np. nr Biletu czy nr zamówienia) opisać przyczynę reklamacji oraz wskazać oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia. Sprzedawca poinformuje osobę składającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres email.
 10. § 10. Odstąpienie od umowy i zwroty

  1. W okresie ważności Biletu i przed rozpoczęciem ważności Biletu Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zakupu i dokonania zwrotu Biletu zakupionego w Systemie zbiletem na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego. Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy dla danego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego znajduje się na stronie internetowej www.zbiletem.pl/zwrot.
  2. Kupujący wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy zakupu na warunkach właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego oraz poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu, które powinien wysłać do Sprzedawcy na adres email: zwroty@zbiletem.pl. Kupujący ma możliwość, ale nie jest to obowiązek skorzystania z formularza odstąpienia dostępnego w Systemie zbiletem. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie poprzez wysłanie informacji na podany przez Kupującego adres email.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu przez Kupującego, Umowę zakupu uważa się za niezawartą. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty za Bilet, pomniejszonej o ewentualne opłaty przewidziane w przepisach właściwego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, zaś Kupujący traci możliwość korzystania z Biletu (Bilet traci ważność / jest anulowany).
  4. Kwota podlegająca zwrotowi na warunkach właściwego Oganizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, przekazana będzie za pośrednictwem PayU na to samo konto bankowe lub na rachunek karty płatniczej z której dokonano płatności za Bilet, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób dokonania zwrotu należnej mu kwoty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w wypadku upływu daty ważności karty płatniczej, którą Kupujący posługiwał się przy zakupie Biletu, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o konieczności dokonania zwrotu należnej mu kwoty w inny sposób.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu należnej Kupującemu sumy pieniężnej w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od Umowy zakupu.
  6. Pomoc w kwestiach związanych z odstąpieniem od umowy zakupu oraz podsumowanie przepisów i warunków właściwych dla danego Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego znajduje się na stronie www.zbiletem.pl/zwrot.
 11. § 11. Czas trwania umowy o założenie konta

  1. Umowa z Kupującym o założenie konta w Systemie zbiletem zawarta jest na czas nieokreślony.
  2. Kupujący rozwiązuje umowę o założenie konta poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy emailem na adres e-mail: kontakt@zbiletem.pl. Z chwilą dotarcia do Sprzedawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy umowa z Kupującym zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o założenie konta z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Kupującego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia swojej działalności lub uporczywego dopuszczania się naruszeń Regulaminu przez Kupującego. Wypowiedzenie może nastąpić e-mailem na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
  4. Wypowiedzenie umowy o założenie konta nie ma wpływu na ważność Biletów powiązanych z kontem, dla którego umowa zostanie rozwiązana.
 12. § 12. Ochrona danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych podróżnego i kupującego jest dobrowolne jednak niezbędne do zakupu biletu w systemie zBiletem, czy do otrzymywania informacji o upływającym terminie ważności Biletu i możliwości zakupu nowego biletu.
  2. Administratorem danych osobowych Podróżnego i Kupującego jest, w zależności od treści umowy zawartej przez Sprzedawcę z organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, albo Sprzedawca, tj. Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000399079, albo organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego w danym mieście.
  3. Miasta w których Administratorem danych osobowych jest organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego to:
   • Włocławek, gdzie Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, która jako Administrator danych osobowych powierzyły na mocy umowy podmiotowi przetwarzającemu, tj. Sprzedawcy, przetwarzanie danych osobowych Podróżnych w celu dokonywania odsprzedaży Biletów.
   • Łódź, gdzie Administratorem danych osobowych podróżnych korzystających z imiennych biletów okresowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173, tel.: +48 (42) 638 49 59, +48 (42) 638 49 11, e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@zdit.uml.lodz.pl.
   •     1. Podmiotem któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych jest MPK-Łódź Sp. z o.o., a na mocy zawartej         umowy, Sprzedawca – Infospread Polska sp. z o.o. jest Podmiotem Podprzetwarzającym.
        2. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem https://www.migawka.lodz.pl/application.
  4. W pozostałych miastach Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych podróżnego i kupującego zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności systemu zBiletem, który dostępny jest w systemie zBiletem.
  6. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez PayU, zgodnie z warunkami płatności PayU, które dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl
 13. § 13. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie kwestie nieuregulowane szczegółowo niniejszym Regulaminem, rozstrzyga regulamin przewozów lub inne przepisy Organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego oraz warunki płatności internetowych PayU. W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności dotyczącego praw konsumentów.
  2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.zbiletem.pl.
question

Masz pytania?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Możesz skontaktować się z nami kontakt@zbiletem.pl
lub facebook.pl/zbiletem

Kup bilet okresowy

© 2018 zbiletem.pl